கட்டுக் கதைகளை தகர்ப்போம் 

கேள்விகளும் பதில்களும்

அன்றாட வாழ்வும் கோவிடும்